Naplata potraživanja – šest najvećih predrasuda

Kada govorimo o naplati potraživanja, prisutan je veliki broj predrasuda, od loših i uznemiravajućih ideja o poslovnoj praksi, do veoma visokih troškova naplate za poverioca

ВремеВреме
  • Kompanije koje se bave naplatom potraživanja uticaće negativno na reputaciju moje kompanije
  • Angažovanje kompanije/agencije za naplatu potraživanja isplativo je samo velikim poslovnim sistemima
  • Kompanija/agencija za naplatu potraživanja nije u mogućnosti da naplati potraživanje iz inostranstva
  • Kada angažujem kompaniju/agenciju za naplatu potraživanja, nemam više kontrolu, niti pristup mom predmetu
  • Predmeti se uglavnom naplaćuju sudskim putem
  • Angažovanje kompanije/agencije za naplatu potraživanje predstavlja veliki trošak za mene, kao poverioca

1. Kompanije koje se bave naplatom potraživanja uticaće negativno na reputaciju moje kompanije

Kompanije koje se bave naplatom potraživanja često imaju ulogu medijatora između poverioca i njihovih klijenata. Svrha angažovanja jeste pronalaženje i kreiranje novog modela otplate, tačnije zameniti postojeći plan koji se pokazao kao nefektivan za obe strane. U ovakvim situacijama, zaposlenima u sektoru naplate potraživanja potrebno je dosta vremena kako bi dužnicima objasnila kontekst poziva, ali i mnogo napora kako bi korisnicima usluga poverioca objasnili da je u njihovo najbolje interesu da svoje potraživanje izmire. Cilj pregovora jeste donošenje, novog, održivog plana koji je u interesu obe strane, kao npr. novi dugoročni plan otplate. Ovakav pristup umanjuje mogućnost za dugim i skupim sudski postupcima i sudskom naplatom, što je od velike važnosti za očuvanje dobrih odnosa između poverioca i korisnika usluga,

Očuvanje i poštovanje reputacije svih uključenih strana predstavlja fokus poslovanja EOS Grupe, bilo da je u pitanju naplata potraživanja u ime klijenta ili otkup potraživanja. EOS se oslanja na tehnološka sredstva i kadar koji svojom stručnošću i različitim pristupom dolaze do najboljeg rešenja za sve strane, koje su uključene u poslovnu transakciju. Analizom podataka i u saradnji sa "pogođenim" stranama, naši zaposleni traže najbolje rešenje koje će dovesti do vansudskog poravnanja dugovanja. Profesionalan i efektivan pristup zagrantovan je konstantnim treningom zaposlenih.

2. Angažovanje kompanije/agencije za naplatu potraživanja isplativo je samo velikim poslovnim sistemima

Ovo je najrasprostranjenije pogrešno shvatanje procesa naplate potraživanja. Kao i veliki poslovni sistemi, srednja preduzeća su na isti način pogođena neisplaćenim potraživanjima zbog čega njihovo poslovanje mnogo zavisi od navika plaćanja njihovih klijenata. Ukoliko se uplate nerealizuju, to će se veoma brzo odraziti na njihovu solventnost. Takođe, upravljanje potraživanjima oduzima dosta vremena, ali i resursa koji biste rasporedili na bolji način. Angažovanjem kompanije/agencije za naplatu potraživanja predstavlja idealno rešenje za očuvanje finansijske solventnosti, dok sam klijent u potpunosti preusmerava svoj fokus poslavanja na primarnu delatnost firme/kompanije.
Why EOS is not a startup – but is still agile: A group of people at a meeting.

3. Kompanija/agencija za naplatu potraživanja nije u mogućnosti da naplati dugovanje iz inostranstva

Ni ova tvrdnja nije tačna. Naravno, kao i u svakom aspektu poslovanja potrebno je imati dugogodišnje znanje i iskustvo u ovoj oblasti, zbog čega se neke od kompanija/agencija ni ne odlučuju za pružanje ovakvog vida usluga. Prvenstveno, pružaoci ovakvog vida usluge moraju da uvaže različitosti u kulturološkom i pravnom smislu. Sledeća prepreka je jezička barijera. Naplata potraživanja van granica zemlje je komplikovan procesa, ali ne i za iskusne kompanije sa internacionalnim operativnim iskustvom. Na koji način posluje EOS grupa i na koji način su povezane kulturolške prakse Maroka možete pročitati ovde. EOS Grupa posluje na teritoriji 26 zemalja. Naša mreža ispostavki zajedno sa partnerima daje nam mogućnost pokrivanja teritoriju od 180 zemalja, u kojima lokalni, stručni, kadar pomaže u prevazilaženju svih prepreka. Naša mreža se zove EOS Global Collection Network.

4. Kada angažujem kompaniju/agenciju za naplatu potraživanja, nemam više kontrolu, niti pristup mom predmetu

Angažovanjem kompanije/agencije za naplatu potraživanja kako bi naplatila vaše potraživanje, umnogome pomaže vašem poslovanju. Eksterni rad na predmetu ne znači i potpuni gubitak kontrole nad istim. Naprotiv: kompanije/agenicije postupaju kao posrednici koji izvršavaju ono što je klijent naložio. Klijenti EOS Grupe zadržavaju potpuni autoritet u donošenju odluka u predmetima koje su prosledili na obradu. Ovakav pristup povlači za sobom potpunu transparentnost i pregled aktivnosti. Koliki iznos duga je naplaćen do sada? Kakav je trenutni status predmeta? Npr., u Nemačkoj, na portal “EOS Space” svi korisnici usluga EOS DID ispostavke mogu u svakom trenutku da provere status svog predmeta.

5. Predmeti se uglavnom naplaćuju sudskim putem

Stav da se predmeti uglavnom naplaćuju sudskim putem veoma je čest u polju naplate potraživanja, ali isto tako i lako osporiva. Prema podacima EOS Grupe, 98% svih naplaćenih predmeta u međunardnoj naplati potraživanja mogu biti naplaćeni vansudskim putem. Ove cifre osporavaju gorenavedenu predrasudu, s tim da EOS Grupa nastavlja da radi na tome da se taj broj poveća. Ukoliko možemo da pronađemo zajedničko rešenje, to umnogome smanjuje pritisak na sudski sistem, ali i održava “zdrav” odnos sa vašim korisnicima usluga.

6. Angažovanje kompanije/agencije za naplatu potraživanje predstavlja će veliki trošak za mene, kao poverioca.

Nesporivo, naplata potraživanja iziskuje određene troškove, ipak nemoguće je napraviti jedinstvenu cenu zbog različitosti među klijentima sa kojima poslujemo. Ipak, ne treba zanemariti značaj angažovanja kompanije/agencije. Investiranje u partnerski odnos sa  kompanijom/agencijom, investirate u solventnost vašeg posla. Rizik od neplaćanja obaveza je u svakom sektoru poslovanja isti. Postoji mnogo različitihi razolga za nepoštovanje rokova, a nakon pandemije Covid-19 virusa dobili smo jasnu sliku proporcija komplikacija koje će nastati. I pored toga, stabilan partner u naplati potraživanja osigurava vaše poslovno planiranje i kada krize nisu prisutne. Umesto velikog broja neisplaćenih potraživanja, sporna sredstva veoma brzo vraćaju se na vaš račun uz dobre kamatne stope. Na taj način, osiguravate likvidnost i rast kompanije, čime dozvoljavate celokupnom operativnom delu da usmeri svu svoju energiju na primarnu delatnost kompanije/firme/radnje.

Interesuje vas još ili vam je potrebno da “razbijemo” još neke predrasude? Slobodno nas kontaktirajte kako smo ugovorili inicijalni sastanak. Radujemo se vašoj poseti!

EOS Matrix d.o.o.

Petar Nikolić
Specijalista za marketing i komunikacije

Milutina Milankovića 1i
11070 Belgrade
Serbia

Telefon: +381 63 8660 956
Mobilno: +381 11 33 00 7333

p.nikolic@eos-serbia.com

Javite nam se