Šta se čeka?

Sporni zakon o usputanju potraživanja fizičkih lica, rezultirao je velikim problemima u finansijskom sistemu Republike Srbije. Banke, dužnici, kompanije i agencije za naplatu potraživanja naišle su na velike prepreke u naplati spornih potraživanja. Promena je nužna.

ВремеВреме
  • Sporne tačke Zakona o zaštiti korisnika finansijski usluga
     
  • Zabrana ustupanja potraživanja finansijskim institucijama, izuzev banaka
     
  • Kontradiktornost zaštite korisnika finansijskih usluga
Nezavisno od vašeg polja interesovanja i poslovnog delovanja, da li je to građevina ili proizvodnja, trgovina ili finansije, u užim krugovima u Srbiji svi se znaju. Ni ja nisam izuzetak. Skoro celu deceniju nalazim se na čelu EOS Matrixa i zajedno sa kompanijom koju predstavljam, ja sam deo finansijskog sektora. Ukoliko se do
sada nismo sreli, EOS Matrix je deo EOS Grupacije iz Hamburga, specijalizovani smo za otkup i naplatu potraživanja. Na teritoriji Srbije poslujemo 15 godina, po prihodu, profitu i broju zaposlenih sa pravom se smatramo liderom na tržištu, i baš zbog toga, na sebe preuzimamo i ulogu glasogovornika u ime cele industrije.

Prvi put 2013. godine, usudila sam se da javno komentarišem zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga
u delu koji direktno uređuje oblast otkupa potraživanja. Od tada pa do danas, gde god bismo se sreli
otvarali bismo istu debatu. NPL forum, AmCham skupovi, NBS radne grupe za izradu strategije ili brojni
okrugli stolovi predstavljali bi platformu za razgovor o, još uvek, nerešenom problemu - omogućavanje ustupanja potraživanja fizičkih lica drugim finansijskim institucijama osim bankama.

Ovaj video-zapis pruža YouTube. Klikom na dugme „Prihvatiˮ, dajete svoju saglasnost da YouTube postavi kolačiće na krajnjem uređaju koji koristite, kao i da vrši obradu vaših podataka o ličnosti, ako je potrebno. Za više informacija o upravljanju korisničkim podacima pogledajte politiku privatnosti kompanije YouTube na: https://policies.google.com/privacy?hl=sr

Prihvati
video_zoom_boxvideo_zoom_box
*Izvor: SEE NPL Forum, u organizacijia New Angles Consulting d.o.o. Beograd
ПрекидајПрекидај
*Izvor: SEE NPL Forum, u organizacijia New Angles Consulting d.o.o. Beograd
Tokom 2015. godine usvojena je Strategija za rešavanje problematičnih kredita koja kao svoj prioritet
navodi i omogućavanje uslova za razvoj predmetnog tržišta. Puni optimizma slušali smo izlaganje predstavnika NBS-a, koji su zauzeli stav da postoje brojni problemi koje treba uzeti u obzir i ispuniti pre same liberalizacije. Nedostatak instrumenata zaštite fizičkih lica, licenciranje i nadzor potencijalnih kupaca samo su neki od problema koji su obuhvaćeni Strategijom, a kao prioritetni cilj navedeno je otklanjanje svih ovih prepreka.

U periodu od 2016. do 2019. godinena NPL forumima i sličnim skupovima glavna kočnica liberalizacije, barem prema rečima predstavnika Narodne Banke Srbije, bio je stav da pre uređenja oblasti prodaje potraživanja mora da se uredi pravni okvir stečaja (bankrota) fizičkih lica, te da se na tome aktivno radi. To stanovište napušteno je 2019. godine.

Program za rešavanje problematičnih kredita za period 2018. - 2020., predstavlja strateški dokument koji je usvojila Vlada Republike Srbije, a kojim je predviđeno da radna grupa, između ostalog, dodatno razmotri pitanja u vezi sa uvođenjem pravnog okvira stečaja preduzetnika i fizičkih lica ubudućnosti. Ističe se da Narodna banka Srbije podržava oprezan pristup sagledavanju ove opcije te se najverovatnije od toga i odustalo.

Da li znamo šta čekamo?

Da podsetim, devet godina ovaj zakon nanosi štetu finansijskom sistemu Republike Srbije, a ne donosi
nikakve pogodnosti za korisnike finansijskih usluga. Zakon suprotno praksi evropskih zemalja
ne dozvoljava ustupanje potraživanja što nije svojstveno uporednom pravu, kao ni propisima kojima se
regulišu obligacioni odnosi. Umesto da se ustupanja potraživanja banke reguliše u skladu sa samom svrhom zakona - zaštiti korisnika finansijskih usluga, on ne samo da ih ne štiti, već direktno zabranjuje ustupanje i na taj način šteti korisnicima, ali i bankarskom sistemu Srbije. Banke su primorane da, uz velike dodatne troškove, vode sudske postupke u cilju naplate svojih potraživanja, kako bi uspele da naplate sporna i rizičina potraživanja koja u datom trenutku više ne predstavljaju sastavni deo bilansa banke. U celokupnom procesu, dužnici su potpuno zanemareni. Njima nije data fer šansa da svoje dugove izmire jer dodatne troškove sudskog spora, u većini situacija, snose upravo oni. Traženom izmenom ne izigrava se cilj zakona, jer nakon ustupanja potraživanja, novi poverilac nikako ne može dovesti dužnika u nepovoljniji položaj u odnosu na položaj koji bi imao da konkretno potraživanje nije bilo ustupljeno, i ne može biti izložen dodatnim troškovima.
U celokupnom procesu, dužnici su potpuno zanemareni. Njima nije data fer šansa da svoje dugove izmire jer dodatne troškove sudskog spora, u većini situacija, snose upravo oni.
Jelena Jović Milentijević, Generalna direktorka za Srbiju i Crnu Goru EOS Matrix d.o.o.

Dakle, šta se čeka?

EOS Matrix će u narednom periodu pokrenuti niz inicijativa za imenu predmetnog zakona, uključujući učešče u okruglim stolovima na temu liberalizacije tržišta, kao i iniciranje osnivanja ascoijacije kompanija za naplatu potraživanja.

Pridružite nam se.

*Preuzeto iz edicije "Biznis i Finansije" - "Finansije Top 2019/20", Jun 2020.

Ako ste spremni za promene, pridružite nam se.